Your are here: Main page > Przystąp do Programu FLOTA

Log In

Login:
Password:
Refresh Captcha
Rewrite characters:
I have forgotten password

Warunkiem przystąpienia do programu FLOTA jest zakup minimum 1000 litrów paliwa miesięcznie.

Dla firm z sektora transportowego i przemysłowego z dużymi flotami pojazdów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym dedykowany jest Program Twoja Lokalna Stacja, w przypadku którego próg przystąpienia do programu wynosi minimum 10 000 litrów paliwa na miesiąc.

Aby zawrzeć Umowę o wydanie i użytkowanie kart flotowych, należy wypełnić i dostarczyć do PKN ORLEN:

 1. wniosek o wydanie i użytkowanie kart flotowych
 2. komplet dokumentów rejestrowych firmy – odpis z KRS lub potwierdzenie wpisu do CEIDG, kopia decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON; w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 

Wniosek na karty flotowe należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami).

Dokumenty należy przesłać na adres:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Dział Sprzedaży Kart Flotowych
ul. Chemików 7
09-411 Płock
email: flota@orlen.pl


Klient zobowiązany jest ustanowić na rzecz PKN ORLEN S.A. zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy o wydanie i używanie kart flotowych w jednej z następujących form:

 • kaucja na rachunku bankowym PKN ORLEN S.A.,
 • gwarancja bankowa,
 • gwarancja ubezpieczeniowa,
 • gwarancja/ poręczenie udzielone przez inne podmioty gospodarcze (nie będące bankiem lub zakładem ubezpieczeń),
 • weksel własny In blanco bez poręczenia lub z poręczeniem,
 • ubezpieczenie należności przez Ubezpieczyciela, z którym PKN ORLEN S.A. ma aktualnie podpisaną polisę na zabezpieczenie należności Klientów flotowych
 • inna forma wskazana przez PKN ORLEN S.A.

Rodzaj zabezpieczenia płatności oraz inne warunki handlowe przystąpienia do FLOTY ustalamy indywidualnie z każdym Klientem. 

Po ustanowieniu zabezpieczenia, w celu wydrukowania kart, należy przesłać zapotrzebowanie na karty Flota.

W przypadku mniejszej ilości zakupywanego paliwa zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi innymi produktami:

 • MIKROFLOTA, w którym kierowcy mogą realizować bezgotówkowe zakupy na stacjach w Polsce oraz Czechach, Niemczech i Litwie (szczegóły mikroflota.orlen.pl),
 • BIZNESTANK, w którym kierowca płacąc na stacji gotówką otrzymuje atrakcyjny rabat (szczegóły biznestank.orlen.pl).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Infolinią Programu FLOTA.

Zapraszamy!